arteria uterina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria uterina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria uterina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria uterina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria uterina

    Similar:

    uterine artery: a branch of the internal iliac artery that supplies the uterus and the upper part of the vagina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).