arteria iliaca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria iliaca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria iliaca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria iliaca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria iliaca

    Similar:

    iliac artery: one of the large arteries supplying blood to the pelvis and legs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).