arteria ulnaris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria ulnaris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria ulnaris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria ulnaris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria ulnaris

    Similar:

    ulnar artery: large artery that branches from the brachial artery to supply the muscles of the forearm and wrist and hand

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).