arterial plaque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial plaque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial plaque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial plaque.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arterial plaque

    a fatty deposit inside an arterial wall; characteristic of atherosclerosis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).