arterial drain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial drain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial drain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial drain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial drain

    * kỹ thuật

    cống thoát nước

    ống thoát nước