arterialization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterialization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterialization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterialization.

Từ điển Anh Việt

  • arterialization

    xem arterialize