arterial exit street nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial exit street nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial exit street giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial exit street.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial exit street

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường phố chính đi ra