arterial network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial network

    * kỹ thuật

    y học:

    lưới động mạch, mạng lưới động mạch