arterial irrigation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial irrigation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial irrigation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial irrigation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial irrigation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tưới theo nhiều nhánh