arterial street nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial street nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial street giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial street.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial street

    * kỹ thuật

    đường phố chính