arterial dragline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial dragline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial dragline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial dragline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial dragline

    * kỹ thuật

    mương tiêu nước