arterial roads network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial roads network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial roads network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial roads network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial roads network

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mạng lưới giao thông chính