arterial vein nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial vein nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial vein giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial vein.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial vein

    * kỹ thuật

    y học:

    thân động mạch phổi