arterial drainage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arterial drainage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arterial drainage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arterial drainage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arterial drainage

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    hệ thống tiêu nhiều nhánh