arteria ciliaris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria ciliaris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria ciliaris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria ciliaris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria ciliaris

    Similar:

    ciliary artery: one of several arteries supplying the choroid coat of the eye

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).