arteria renalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria renalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria renalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria renalis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arteria renalis

  * kỹ thuật

  y học:

  động mạch thận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arteria renalis

  Similar:

  renal artery: an artery originating from the abdominal aorta and supplying the kidneys and adrenal glands and ureters