arteria buccalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria buccalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria buccalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria buccalis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arteria buccalis

  * kỹ thuật

  y học:

  động mạch miệng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arteria buccalis

  Similar:

  buccal artery: a branch of the maxillary artery that supplies blood to the buccinator muscle and the cheek