arteria coellaca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria coellaca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria coellaca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria coellaca.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria coellaca

    * kỹ thuật

    y học:

    thân tạng