arteria carotis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria carotis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria carotis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria carotis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria carotis

    Similar:

    carotid artery: either of two major arteries of the neck and head; branches from the aorta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).