arteria glutes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria glutes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria glutes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria glutes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria glutes

    Similar:

    gluteal artery: branches of the internal iliac artery that supply the hip joint and gluteal region

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).