arteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch

Từ điển Anh Anh - Wordnet