arteria meningea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria meningea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria meningea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria meningea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria meningea

    Similar:

    meningeal artery: any of three arteries supplying the meninges of the brain and neighboring structures

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).