arteria anonyma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria anonyma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria anonyma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria anonyma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria anonyma

    * kỹ thuật

    thân động mạch cánh tay đầu