arteria poplitea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria poplitea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria poplitea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria poplitea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arteria poplitea

  * kỹ thuật

  y học:

  động mạch khoeo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arteria poplitea

  Similar:

  popliteal artery: a continuation of the femoral artery that branches to supply the legs and feet