arteria pudenda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria pudenda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria pudenda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria pudenda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria pudenda

    Similar:

    pudendal artery: arteries supplying the external genital organs of humans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).