arteria lumbalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria lumbalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria lumbalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria lumbalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria lumbalis

    Similar:

    lumbar artery: one of four or five pairs of arteries that originate in the abdominal aorta and supply the lumbar vertebrae and the back muscles and abdominal wall

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).