arteria celiaca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria celiaca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria celiaca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria celiaca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • arteria celiaca

    Similar:

    celiac trunk: an artery that originates from the abdominal aorta just below the diaphragm and branches into the left gastric artery and the common hepatic artery and the splenic artery

    Synonyms: celiac artery, truncus celiacus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).