arteria poronea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria poronea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria poronea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria poronea.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arteria poronea

    * kỹ thuật

    y học:

    động mạch máu