arteria lienalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria lienalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria lienalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria lienalis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arteria lienalis

  * kỹ thuật

  y học:

  động mạch lách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arteria lienalis

  Similar:

  lienal artery: an artery that originates from the celiac trunk and supplies blood to the spleen

  Synonyms: splenic artery