uterine artery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uterine artery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uterine artery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uterine artery.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • uterine artery

    a branch of the internal iliac artery that supplies the uterus and the upper part of the vagina

    Synonyms: arteria uterina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).