arteria axillaris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arteria axillaris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arteria axillaris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arteria axillaris.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arteria axillaris

  * kỹ thuật

  y học:

  động mạch nách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • arteria axillaris

  Similar:

  axillary artery: the part of the main artery of the arm that lies in the armpit and is continuous with the subclavian artery above and the brachial artery below