axillary artery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axillary artery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axillary artery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axillary artery.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • axillary artery

    the part of the main artery of the arm that lies in the armpit and is continuous with the subclavian artery above and the brachial artery below

    Synonyms: arteria axillaris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).