axillary node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axillary node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axillary node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axillary node.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • axillary node

    any of the lymph glands of the armpit; fights infections in the neck and chest and arm regions

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).