aluminium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium.

Từ điển Anh Việt

  • aluminium

    /,ælju'minjəm/

    * danh từ

    nhôm

Từ điển Anh Anh - Wordnet