aluminium rivet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium rivet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium rivet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium rivet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium rivet

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đinh tán bằng nhôm