aluminium-sheathed cable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium-sheathed cable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium-sheathed cable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium-sheathed cable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium-sheathed cable

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp bọc nhôm