aluminium alloy sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium alloy sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium alloy sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium alloy sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium alloy sheet

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tôn mỏng hợp kim nhôm