aluminium trim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium trim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium trim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium trim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium trim

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự bọc khung bằng nhôm