aluminium plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium plate

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm nhôm dày