aluminium post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium post

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột nhôm