aluminium door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium door.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium door

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa nhôm