aluminium paste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium paste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium paste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium paste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium paste

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bột nhôm nhão