aluminium window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium window

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa sổ nhôm