aluminium nails nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium nails nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium nails giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium nails.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium nails

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đinh nhôm