aluminium-coated fabric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium-coated fabric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium-coated fabric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium-coated fabric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium-coated fabric

    * kỹ thuật

    lưới sợi thép bọc nhôm