aluminium alloys nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium alloys nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium alloys giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium alloys.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium alloys

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hợp kim nhôm