aluminium solder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium solder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium solder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium solder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium solder

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thuốc hàn nhôm