aluminium wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium wheel

    * kỹ thuật

    ô tô:

    bánh xe hợp kim nhôm