aluminium arrester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium arrester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium arrester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium arrester.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium arrester

    * kỹ thuật

    bộ chống sét điện phân