aluminium hydroxide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aluminium hydroxide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aluminium hydroxide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aluminium hydroxide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aluminium hydroxide

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhôm hiđroxit, Al (OH) 3

Từ điển Anh Anh - Wordnet